Ass dr Marko Jevrić, spec.opšte hirurgije – onkolog

Ass dr Marko Jevrić, spec.opšte hirurgije – onkolog

Dr Marko Jevrić je rođen 21.07.1977. godine u Leskovcu gde je završio osnovnu školu i srednju medicinsku školu.

Stekao je zvanje doktor medicine na Medicinskom fakultetu u Nišu 2003.godine sa prosečnom ocenom u toku studija 9.62.

Tokom studija stipendista ambasade kraljevine Norveške.

Zaposlen je na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije kao specijalista opšte hirurgije od 2005. godine.

Oktobra 2013.god položen specijalistički ispit iz opšte hirurgije sa odličnim uspehom.

Aprila 2019.god izabran u zvanje kliničkog asistenta na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu

Bavi se hirurškim lečenjem raka dojke , raka štitaste žlezde, melanoma i sarkoma u kontinuitetu od 2005.godine.

Učestvovao je na domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresima kao slušalac i kao usmeni izlagač.

Odbrana doktorske teze 2020.god : “Ispitivanje prediktivne vrednosti molekularnih biomarkera u proceni toka i ishoda bolesti kod pacijentkinja sa luminalnim HER2 negativnim nodus negativnim karcinomima dojke” na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

U februaru 2018.god boravio na edukaciji iz hirurgije raka dojke u Japanu – Yokohama City University, JICA Project for Improvement of the National Program for early detection of breast cancer, Yokohama, Japan.

Učestvovao je na projektu “ Farmakodinamska i farmakogenetska istraživanja novih lekova i prediktivna/ prognostička vrednost farmakoterapije u onkologiji ”, pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije, od 2006. do 2009. godine.

Takođe učestvovao kao istraživač EORTC-a na projektu 10085: Clinical and biological characterization of Male Breast Cancer, an international EORTC, BIG, TBCRC and NABCG intergroup study.

Autor je i koautor većeg broja radova objavlјenih u celini u domaćim i internacionalnim časopisima. Član je ESSO (Evropsko udruženje onkoloških hirurga), UOHS (Udruženje onkoloških hirurga Srbije), kao i Kancerološke i Hirurške Sekcije Srpskog Lekarskog Društva.