• Rođen 3. avgusta 1983. godine u Šapcu
  • Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2008.godine sa prosečnom ocenom 9,60
  • Zaposlen u Klinici za neurohirurgiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije od 2010. godine
  • Specijalističke akademske studije iz hirurške anatomije završio je 2012. godine
  • Doktorske studije iz neurologije upisane na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • Specijalizacija iz neurohirurgije završena 2019.godine
  • Klinički asistent na katedri hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od marta 2021.godine
  • Član je Konzilijuma za tumore centralnog nervnog sistema
  • Autor je ili koautor više od 30 radova i publikacija