Dr Ljupčo Mangovski

Mr sci dr Lj.Mangovski, FESC, internista, subspecijalista kardiolog
Regionalni proctor St Jude medical I Abbotte vascular za perkutane intervencije kod strukturnih bolesti srca ASD, PFO
Radni staž 41god. Licenca 105236

 • Dr Ljupčo Mangovski je rođen 1953 godine u Bitolju. Klasičnu Gimnaziju sa odličnim uspehom završio je u Bitolju, R.Makedonija.
 • Šestogodišnje studije iz medicine upisao je 1972 godine na Medicinskoj Akademiji u Sofiji, a diplomirao je 1978 godine. Nostrifikovao diplomu i položio državni ispit na Medicinskom fakultetu u Skoplju. Specijalizaciju iz interne medicine započeo 1982 godine na Internoj B Klinici u Beogradu, a specijalistički ispit položio sa odličnim uspehom 1985 godine
 • Subspecijalizaciju iz kardiologije kao i magistarske studije iz iste oblasti upisao školske 1985/1986 godine.
 • Početkom 1987 godine položio je subspecijalistički ispit iz kardiologije i usmeni magistarski, a u maju 1993 godine javno je odbranio subspecijalistički rad pod naslovom: “Koronarni spazam i njegov klinički značaj”.
 • 1998 godine javno je odbranio magistarsku tezu pod naslovom: “ Dijagnostička vrednost dobutamin stres ehokardiografije u proceni rizika kod pacijenata planiranih za vaskularnu hirurgiju
 • Svoj radni vek započeo početkom 1977 godine-lekar na stažu a 1978 radio u službi urgentne medicine Medicinskog Centra u Bitolju.
 • 1978 godine prelazi u DZ Arilje gde je radio u službi opšte medicine, na terenu, dispanzeru za pedijatriju i u dispanzeru za medicinu rada.
 • 1982 godine do 1985godine bio je na specijalizaciji iz interne medicine na Internoj B Klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu.
 • 1985 godine nakon završene specijalizacije iz interne medicine zaposlio se na Institutu za bubrežne bolesti i metaboličke poremećaje sa Centrom za hemodijalizu KBC “Zvezdara” u Beogradu.
  Na ovom Institutu radio je kao internista na odeljenju za kliničku nefrologiju, kao i na odeljenju za peritonealnu dijalizu i hemodijalizu.
 • Od 1986 godine radi na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje.
 • 2000 godine do januara 2001godine radio je u Vojnoj bolnici u Skoplju gde je bio načelnim invazivne kardiologije i utemelitelj kateterizacione laboratorije na novotvorenoj Kardiohirurgiji Filip II.
 • U vojnoj bolnici u Skoplju osnovao je službu invazivne i interventne kardiologije, radio je kateterizacije levog i desnog srca, PCI sa implantacijom stentova, perikardiocenteze, ultrazvučne i kardiološke preglede, preoperativne, intraoperativne i postoperativne transezofagusne ehokardiografske preglede-(TEE). Osim toga radio je poslove intenziviste na odelenju intenzivne postoperativne nege.
 • Januara 2001 godine vraća se na IKVB Dedinje na poziciju načelnika odeljenja za Invazivnu kardiološku dijagnostiku i terapiju i član stručnog konziliuma sve do penzionisanja avgusta 2018godine.
 • Od avgusta 2018godine angažovan na IKVB Dedinje kao mentor i koodinator za obuku mladih doktora

Poseduje dugogodišnje profesionalno iskustvo invazivnog, interventnog i neinvazivnog kardiologa na IKVB Dedinje sa

 • Preko 15000 invazivnih dijagnostičkih procedura na srcu i srčanim arterijama, femoralnim, radijalnim, brahijalnim, ulnarnim i aksilarnim pristupom.
 • Preko 5000 interventnih procedura na srcu i krvnim sudovima srca elektivnih i pimarnihPCI, kao i intervencije kod strukturnih bolesti srca
 • Preko 300 perikardiocenteza i desetine ekstrakcija stranih tela.
 • Preko 100 biopsija srca i preko 300 implantacija privremenog pejsmejkera.
 • Preko 500 interventnih procedura kod strukturnih bolesti srca: perkutano zatvaranje ASD-a i PFO nakon kriptogenog moždanog udara, transkatetersko zatvaranje kongenitalnog i postinfarktni VSDa, perkutano zatvaranje duktusa arteriosusa
  ( PDA), transkatetersko zatvaranje perivalvularnog “ leak-a”, na mitralnoj poziciji transeptalnim i apikalnim pristupom, transkatetersko zatvaranje perivalvularnog “leak-a” okluderom na aortnoj poziciji,
  TAVI, perkutamo zatvaranje leve aurikule LAA, transkateterska implantacija Melody valvule na degenerisanom homograftu na pulmonalnoj poziciji i dr.

Od neinvazivnih kardioloških metoda rutnski radi transtorakalne i transezofagusne ehokardiografske preglede,funkcionalne testove, ergometriju, 24h holter EKG a i 24h holter krvnog pritiska.
U Srbiji uveo perkutano zatvaranje PFO kod pacijenata sa “kriptogenim” moždanim udarom.
Na IKVB Dedinje utemeljio i u rutinsku praksu uveo metodu “kišobran”, perkutano zatvaranje interatrijalnog septalnog defekta kod ASD sec.

Prvi u Srbiji uradio i uveo u rutinsku praksu perkutano zatvaranje perivalvularnog “leak”-a transapikalnim i transeptalnim pristupom na mitralnoj poziciji i retrogradnim pristupom na aortnoj poziciji.

Prvi u Srbiji uradio seriju implantacija biodegradabilnih scafolda na koronarnim arterijama.

Uveo je u rutinsku praksu perkutano zatvaranje postinfarktog VSD-a

Na IKVB Dedinje perkutano je implantirao Melody valvululu na pulmonalnoj poziciji, kao i perkutanu implantaciju aortnog zaliska.

Na IKVB Dedinje perkutano je zatvorio levu aurikulu kog pacijenata sa permanentnom atrijalnom fibrilacijom.

USAVRŠAVAO SE U INOSTRANSTVU:

 • 1995 godine proveo je jedan mesec u Saint Luka’s bolnici na “Texas Heart” Institutu u Hjustonu, USA gde je bio u prilici da se upozna sa savremenim pristupima u dijagnostici i terapiji odredjenih kardioloških problema, posebno iz interventne kardiologije.
 • 2000-te godine, proveo 1 mesec u vojnoj bolnici Bundeswercentralkrankenhous u Koblencu, SR Nemačka, gde je bio na edukaciji iz intenzivne medicini a posebno vezano za vođenje pacijenata sa multiorganskom insuficijencijom.
  Osim toga proveo je jedan mesec u kateterizacionoj laboratoriji sa posebnim interesovanjem za rotablaciju i IVUS.
 • 2001 godine proveo je jedan mesec u Meintaunus Bad Soden Kardiovascular Zentrum kod Frankfurta, SR Nemačka na specijalnom treningu vezano za perkutane intervencije kog kompleksnih lezija i rekanalizacija hroničnih totalnih okluzija koronarnih arterija.
 • Autor je i koautor u preko 90 radova u domaćim i inostranim časopisima, koautor u priručniku iz kardiologije.
 • Glavni istraživač (investigator) u nekoliko međunarordnih registara I studija, E-Select Cyppher Registry, Nobory dr.
 • Regionalni proktor St Jude i Abbotte vascular za strukturne bolesti srca

Edukator, regionalni proktor, monitor i supervisor u kateterizayionim laboratorijama drugih centara

 • KC u Nišu
 • KC u Banja Luci, R,Srpska, Bosna i Hercegovina
 • KC u Užicu
 • KC u Valjevo
 • KC u Podgorici – edukator, proktor za strukturne bolesti srca
 • KBC 8-mi septembar u Skoplju, Severna Mkedonija
 • KBC “Sistina” Ači Badem u Skopju, Severna Makedonija
 • KC u Bitolju, Severna Makedonija
 • KBC “ Sveti Vrači” u Bijelini, Bosna I Hercegovina
 • Edukator i supervisor na Institutu za Kardiovaskularne bolesti Ohrid, Severna Makedonija
 • Proctor, edukator za SBS-strukturne bolesti srca na “Institute for cardiovascular disease” , Timisuaru, R.Romania-
 • Edukator, proktor na Institutu za kardiovaskularne bolesti srca S.Kamenica, Vojvodina

ČLANSTVO:

 • Srpsko lekarsko društvo. Aktivan član od 1978 godine
  Bio predsenik radne grupe za koronarnu fiziologiju.
 • ESC –Evropsko udruženje kardiologa
 • FESC- Počasni član Evropskog udruženja kardiologa
 • EU- cardiologist diploma dodeljena od ESC
 • Evropsko udruženje ehokardiografije ESECHO

STRANI JEZICI

Engleski, Bugarski, Ruski

Dr Ljupčo Mangovski