OBRAZOVANJE

 • 1985-1989. Gimnazija, Loznica, Srbija (nosilac Vukove diplome)
 • 1989-1995. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd Srbija
 • 1995. Doktor medicine / prosečna ocena 9.03 /
 • 1995-1996. Lekarski staž, Klinički Centar Srbije
 • 1995-1997. Postdiplomske studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Institut za digestivne bolesti, KCS, Beograd Srbija
 • 1996-2000. Specijalistički staž iz Interne medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
 • 25.04.2000. Specijalista Interne medicine / položila sa ocenom odličan /
 • 2006. Magistrar nauka, tema: “Kontrasna ultrasonografija-novi dijagnostički pristup tumorima jetre”
 • 2011. Odobrena izrada doktorske disertacije sa temom “Neinvazivna procena prisustva fibroze jetre u hroničnom hepatitisu C”

RADNO ISKUSTVO:

 • 1995-1996. Lekar na opštem medicinskom stažu u Kliničkom Centru Srbije
 • 1996-2000. Lekar na specijalizaciji Interne medicine u Kliničkom Centru Srbije – Institut za bolesti digestivnog sistema
 • 2000-2014. Gastroenterohepatologna Klinici za Gastroenterologiju i hepatologiju – KCS i u Urgentnom centru (elektivni i urgentni endoskopski pregledi, naročito gornjeg trakta, ultrazvučni pregledi abdomena, fibrosken jetre, slepe i ciljane biopsije jetre, kao i hospitalno praćenje i lečenje bolesnika)

Pedagoško iskustvo:

 • 2007-2014. Mentor specijalizantima iz interne i urgentne medicine

STRUČNA USAVRŠAVANJA:

 • Avg 1995. Clinic of Internal Medicine and Gastroenterology, Hospital Pulido Valente, Universidade Nova de Lisboa, Portugal
 • Mart – Jun 2001. Royal Free Hospital London – Dr James Dooley – department of hepatology
 • Febr 2007. Hopital Haut Levegue Bordeaux -Dr Laurent Castera- education in fibroscen
 • Maj- 2007. S. Orsola-Malpighi Dr Fabio Piscaglia – department of ultrasonography

Predavanja po pozivu ina gastroenterološkim sekcijama SLD/a:

 • “Primena najnovijih dostignuća u savremenoj dijagnostici i terapiji gastrointestinalnih i hepato-bilijarnih bolesti u našoj zemlji” na XXXIII simpozijumu ‘Stremljenja i novine u medicini’ (decembar 2004)
 • “Kontrasna ultrasonografija” u okviru kontinuirane medicinske edukacije u Centru za ultrazvuk ‘Dr Aleksandar Margulis’ KCS Thomas Jefferson University-Ultrasound diagnostic Center (jun 2007)
 • “Novi dijagnostički pristup fibrozi jetre-fibrosken i fibrotest” na hepatološkoj sekciji SLD-a u Sloveniji (septembar 2009)
 • “Fibrosken-novi dijagnostički pristup proceni fibroze jetre” na gastroenterološkoj sekciji SLD-a (2008)
 • “Kontrasna ultrasonografija u tumorima jetre” na gastroenterološkoj sekciji SLD-a (2007)
 • “Redak slučaj sarkoidoze jetre, slezine i želuca” na gastroenterološkoj sekciji SLD-a (2006)

STRUČNI DOPRINOSI:

 1. Uvodjenje kontrastne ultrasonografije u Srbiji
 2. Uvodjenje Fibrosken dijagnostike u Srbiji
 3. Uvodjenje slepe bipsije jetre kao dijagnostičke procedure u Dnevnoj bolnici. Do sada procedura u Srbiji radjena isključivo tokom hospitalizacije pacijenta.

OBJAVLJENI RADOVI:

I ORIGINALNI RADOVI IN EXTENSO U ČASOPISIMA SA JCR (JOURNAL CITATION REPORTS):Suvajdzić N, Stanković B, Artiko V, Cvejić T, Bulat V, Bakrac M, Colović M, Obradović V, Atkinson HD. Helicobacter pylori eradication can induce platelet recovery in chronic idiopathic thrombocytopenic purpura Platelets. 2006;17(4); 227-230.M23IF 1.679

II RAD U ČASOPISU KOJI JE INDEKSIRAN U SCIENCE CITATION INDEX–U (SCI) EXPANDED BEZ IF
1. Rudić J, Jesić R, Culafić D, Sarenac-Kovac R, Bulat V, Cvejić T. Sepsis as a cause of intrahepatic cholestasis.Srp Arh Celok Lek. 2009 May-Jun;137(5-6):278-81. Serbian. M24

III RAD U ČASOPISU KOJI JE UKLJUČEN U BAZU PODATAKA MEDLINE
1. Jovanovic I, Cvejic T, Popović D, Micev M. Endoscopic removal of pedunculated leiomyoma of the sigmoid colon (case report and literature review of dignostic and treatment options).Acta Chir Iugosl. 2006;53(1):87-9.
2. Ješić R, Radojković S, Tomić D, Krstić M, Janković G, Milinić N, Pavlović A, Crnobarić M, Cvejić T, Aleksić T. Personal experience in embolization of liver hemangiomasSrp Arh Celok Lek. 1998 Sep-Oct;126(9-10):349-54. Serbian.
3. Ješić R, Randjelovic T, Gerzic Z, Zdravkovic Đ, Krstić M, Milinic J, Pavlović A, Cvejić T, Bulajić M. Leomiom jednjaka-prikaz bolesnikaSrp Arh Celok Lek. 1997 Mar-Apr;125(3-4):113-15. Serbian.
4. Ješić R, Grbić R, Kovačević N, Milinić N, Krstić M, Janković G, Pavlović A, Cvejić T. Echohistograms of circumscribed liver lesionsSrp Arh Celok Lek. 1997 Jan-Feb;125(1-2):1-4. Serbian.

IV CEO RAD U ČASOPISU KOJI NIJE UKLJUČEN U GORE POMENUTE BAZE PODATAKA
1. Ješić R, Boričić I, Krstić M, Tomić D, Pavlović A, Ćulafić Dj, Šarenac R, Bulat V, Cvejić T. Treatment of primary biliary cirrhosis with ursodeoxycholic acid. Arch Gastroenterohepatol 2001; 20(3-4):112-115.
2. Ješić R, Radevic B, Sagic D, Tomic D, Krstic M, Aleksić T, Cvejić T, Bulat V, Sarenac R, Culafic Dj, Bulajic M. The significance of shunt surgery and treatment of portal hypertension. Arch Gastroenterohepatol 2001; 20(1-2):10-13.
3. Ješić R, Krstic M, Tomic D, Pavlovic A, Cvejić T, Bulat V, Aleksic T, Sarenac R, Culafic Dj. Modern functional diagnostics in liver disease. Arch Gastroenterohepatol 2001; 20(1-2):35-37.
4. Tomić D, Jesic R, Krstic M, Jankovic G, Pavlovic A, Bulat V, Cvejić T. Drop of the portal blood flow velocity: an important sign of the portal hypertension. Arch Gastroenterohepatol 2001; 20(3-4):106-111.

V IZVOD U ZBORNIKU MEĐUNARODNOG SKUPA
1. Suvajdzić N, Stankovic B, Artiko V, Cvejić T, Bulat V, Colovic M, Boskovic D: Sustained remission of idiopathic thrombocytopenic purpura after helicobacter pylori eradication: long term follow-up. Haemathologica-The Hematology Journal, 2007;92: 281
2. Pavlović A, Dugalic P, Ugljesic M, Krstic M, Cvejić T, Grbic R: Skin lesions as a complication of ulcerative colitis. Falk Symposium, Warsaw, Poland, September 1999
3. Ješić R, Miljic P, Krstic M, Milinic N, Grbic R, Pavlovic T, Cvejić T: Effects of plasma transfusion on clotting factors and antithrombin III inpatients with liver cirrhosis. Postgraduate Course and apstracts of 32nd Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver 9-12 1997, London, UK
4. Milinić N, Aleksic T, Krstic M, Jankovic G, Jesic R, Cvejić T, Dugalic P, Bulajic M, Grbic R: Nutritive status and nutrition therapy and patients with inflammatory bowel disease. 6th United European Gastroenterology Week, UK, 1997, Gut 41 (suppl 3)P808
5. Cvejić T, Ješić R: Gastroduodenal endoscopy in patients with alcoholic cirrhosis and portal hypertensive gastropathy. Eastern Student Research Forum, Miami, US, 1996, Abstract book addendum S23
6. Suvajdzic N, Donfrid M, Marisavljevic D, Milivojević G, Tomić D, Cvejić T, Radlović N, Čolović M: Prikaz genotipa i kliničkih osobina 14 bolesnika sa morbus Gausher. 8 Kongres hematologa jugoslavije sa medjunarodnim učešćem. Podgorica 1998 US72

Poglavlje u knjizi:
Medicinski Lexicon knjiga, 1999–M Babić – koautor
Harisonova načela Interne medicine,(Isselbacher, Braunwald) I Srpsko izdanje, knjiga II, 2004, gl urednik N Kovacevic, Ciroza jetre i komplikacije 299 (1754-1767)

Projekti i klinička istraživanja

 • Ko-istraživač u više kliničkih studija iz oblasti gastroenterologije i hepatologije:
 • Colitis ulcerosa– faza II – protocol-291-418
 • Colitis ulcerosa – faza III- Parexel 2007
 • M Crohn –faza III
 • Cirrhosis hepatis – istraživanje funkcionalnih testova (NRL 972-03 2006 i epidemiološka)
 • (NOR –Epi-01-2008)
 • Hepatitis C- faza III (Prophesys and Guard C)

ČLANSTVO:

 • 1995-2014. Član Srpskog lekarskog društva
 • 1997-2014. Član Udruženja gastroenterologa Srbije
 • 2005-2014. Član Američkog Gastroenterološkog udruženja (AGA)
 • 2013-2014. Član Evropskog udruženja za jetru (EASL)

Strani jezici:

 • Engleski jezik / akademski nivo
 • Italijanski jezik / akademski nivo
tatjana-cvejic-pasic