O upali i infeciji kod dece Dr Goran Pavlović

Uspešnost svakog lečenja zavisi od međuodnosa lekara i pacijenta. To podrazumeva pre svega obostranu dobru saradjnu i komunikaciju. Dobra komunikacija doprinosi poverenju pacijenta u stručnost doktora i poverenje doktora u pacijenta da će njegove savete prihvatiti i primeniti.

U cilju bolje komunikacije , danas ukratko pišem o razlici pojma infekicja od pojma upala.

Pojam infekicja znači prodor mikroorganizama u telo domaćina. Kada se kaže infekcija, obično se misli na takozvane patogene organizme koji izazivaju bolest.

Ti patogeni mikroorganizmi mogu biti virusi, bakterije, paraziti i gljivice.  Prodor mikroorganizama u telo domaćina se obavlja preko kože,  još češće preko sluzokože disajnih puteva, crevne sluzokože ili mokraćnih puteva.

Prodor mikroorganizama u telo domaćina ne podrazumeva odmah i bolest za domaćina. U zavisnosti od količine patogenih organizama, od njihove virulentnosti ( jačine,tj sposobnosti da se izbori sa imunološkim sistemom domaćina) , nadalje od imunološkog stanja domaćina, kao i od faktora spoljne sredine, infekicja može a i ne mora da uzrokuje bolest. Ako je ravnoteža značajno pomerena na stranu domaćina, infekcija, tj prodor mikroorganizma neće dovesti do bolesti. Medjutim, ako je ravnoteža pomerena na stranu mikroorganizama, prodor istih će dovesti do bolesti.

Pojam upala/zapalenje ili inflamacija označava zbir morfoloških, biohemijskih, imunoloških te kardiovaskularnih i neuroloških promena ili reakcija na prisustvo raznih uzroka oštećenja tkiva i organa.

Uzroci inflamacije ili upale su mnogobrojni. Pre svega mogu biti infekicje ( prodori patogenih mikroorganizama) , dejstva toplote ( opekotine pri sunčanju ili smzotine na izuzetno hladnom vremenu), razna hemijska sredsta ( otrovi iz spoljne sredine ili  pak oni stvoreni unutar organizma kao na primer urea – produkat raspada proteina),  razne vrste zračenja (najčešće joizujućeg), nadalje  imunološke rakcije koje dovode do oštećenja tkiva  i na kraju  tumori sa svojim razornim dejstvom na organizam.

Upala ili inflamacija je zapravo proces koji daje simptome i znake  neke bolesti, bilo lokalne, ukoliko ceo proces ostane na loklanom nivou ili  opšte ako je proces jako izražen loklano ili se raširio na više organa.

Loklane karakteristike upale su crvenilo, otok, loklana povišena temperaura, bol i ne tako retko gubitak funkcije zahvaćenog organa.

Opšte karakteristike uplae su najčešće povišena temperatura, malaksalost često glabolje, nervoze i opšte nelagodnosti.

Kada se ove razlike izmedju infekicje i upale shvate, onda će i mnoga obljašnjenja lakara biti jasnija pacijentima, odnosno roditeljima malih pacijenata. Samim tim i uspešnost lečenja će biti veća.

Rastemo i živimo zdravo!

dr Goran Pavlović, Vaš pedijatar

Comments are disabled.