hearing screening pic

hearing screening picOštećenje sluha se manifestuje kao nagluvost i gluvoća i predstavlja jedan od najtežih hendikepa za ljudsku jedinku. Učestalost ovog poremećaja iznosi 1-2 slučaja na 1000 živorodjene dec, kod kod novorodjenčadi koje se leče u odeljenjima intenzivne nege incidenca oštećenja sluha dostiže 20-40 slučajeva na 1000 dece.

Savremeni programi skrininga slušne funkcije podrazumevaju primenu:

otoakustičnih emisija (OAE)
auditivnih evociranih potencijala moždanog stabla (AABR)

Inicijalni skrining sluha izvodi se na dan otpusta iz porodilišta u porodilištima koja poseduju ovaj aparat a ponovni test obavlja se u ambulanti do navršenih mesec dana. Detaljna audiološka procena dece sa patološkim nalazom pri ponovljenom testu obavlja se do trećeg meseca života u ustanovi specijalizovanoj za pedijatrijsku otorinolaringologiju i audiologiju.

U slučaju da u zdravstvstvenoj ustanovi (porodilište, bolničko odeljenje) nema mogućnosti za ranu detekciju oštećenja sluha, na audiološko ispitivanje treba uputiti svu novorodjenčad sa sledećim faktorima rizika:

– pozitivna porodična anamneza o naslednoj gluvoći
– dokazane intrauterine infekcije
– razni sindromi u okviru kojih se može javiti konduktivna i senzoneuralna nagluvost
– kongenitalne anomalije glave i vrata
– porodjajna težina manja od 1500g
– povećane vrednosti bilirubina koje zahtevaju eksangvinotransfuziju
– asfiksija (Apgar skor 0-4 ili 0-6 u 5. minutu)
– bakterijski meningitis
– primena ototoksičnik lekova

Dr Nada Todorović, pedijatar, neonatolog

U MEDIKOMU screening sluha radi Dr S. Babac a cena pregleda je 5000 din  ZAKAŽITE PREGLED ONLINE

Comments are disabled.